/giao biên/

Triển lãm “Giao biên” – hành trình khám phá biên trong xã hội đương thời

Không chỉ giới hạn ở đường ranh giới hữu hình, mà còn là biên giới tư tưởng vô hình
Với sự tiến bộ của công nghệ, giao thương và hội nhập văn hóa trong thời đại toàn cầu hóa. Chuẩn mực và giá trị của xã hội đương đại đang chịu ảnh hưởng đa chiều từ kinh tế, chính trị, môi trường, hiện đại hóa, văn hóa đại chúng, đến sự bùng nổ của công nghệ, và nhiều yếu tố khác. Và trong bối cảnh lằn ranh, dường như liên tục biến mất và tái hình thành, giữa truyền thống và đổi mới, quá khứ và hiện tại, trọng tâm và ngoại vi, thế giới thực và thế giới ảo, chúng ta bị cuốn vào vòng xoay của thực tại mới một cách không thể tránh khỏi.

THÔNG TIN TRIỂN LÃM

Triển lãm mở cửa miễn phí với link đăng ký trước theo khung giờ nhằm mục đích đảm bảo trải nghiệm thưởng lãm cho người xem.

  • Đơn vị tổ chức: WIKING SALON
  • Địa chỉ: Tầng trệt – Centec Tower, 72 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  • Thời gian triển lãm: 09:00 – 19:00 từ ngày 23.12.2023 đến 04.02.2024
  • Nghệ sĩ triển lãm: Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Thúy Hằng, Dương Thùy Dương, Nguyễn Quốc Dũng

/traversing realms/

Exhibition “Traversing Realms” – a journey to explore the boundaries in contemporary contexts.

Not confined to physical borders, but also delving into invisible ideological frontiers.
With the advancement of technology, trade, and cultural integration in the era of globalization, the standards and values of contemporary society are influenced multifariously by economics, politics, the environment, modernization, mass culture, the explosion of technology, and various other factors.
Amidst the disappearance and reshaping of boundaries, between tradition and innovation, past and present, center and periphery, the real and virtual worlds, we find ourselves caught in the whirlwind of the new reality, whether consciously or subconsciously.

EXHIBITION INFORMATION

The exhibition is open for free with pre-registration to ensure a curated viewing experience.

  • Organized by: WIKING SALON
  • Venue: Ground floor – Centec Tower, 72 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
  • Exhibition hours: 09:00 – 19:00 from December 23, 2023, to February 4, 2024
  • Featured Artists: Nguyen Thi Chau Giang, Nguyen Thuy Hang, Duong Thuy Duong, Nguyen Quoc Dung